Åpenhetsloven

Redgjørelse i iht Åpenhetsloven

SKAPE Entreprenør AS  er en spesialisert bygg- og anleggsentreprenør som kan påta seg total-, general- og underentrepriser. Med kompetanse og fagarbeidere «in house» innen mur, stål, betong, tømrer arbeid, grunnarbeider og utomhus kan SKAPE påta seg enkelte fag-entrepriser og mer sammensatte entrepriser.r. Med gode samarbeidspartnere innen de tekniske fagene (VVS, elektro, mm) ønsker vi gjerne oppdrag der SKAPE står for koordinering av disse. Hovedkontoret ligger på Berger (Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset) og  vi utfører oppdrag primært i Oslo og Viken. 

Selskapet er privat eid der alle eiere har en aktiv rolle i selskapet.

Daglig leder er Frode Kveen.

Styret består av:

 • Kar Tvete Solvang, Styreleder
 • Paul Edgar Bråthen, Styremedlem
 • Frode Kveen Styremedlem.

 

Retningslinjer og rutiner

Skape Entreprenør AS har gjort aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Vi har kartlagt potensielle og faktiske negative konsekvenser og betydelige risikoer angående menneskerettigheter, og har følgende dokumenter for å sikre, og vise, at vi overholder kravene

 • Aktsomhetsvurdering menneskerettigheter

 • Redegjørelse menneskerettigheter

 • Strategi for bærekraft og menneskerettigheter

 • KHMS-politikk og politikk for sosialt ansvar og menneskerettigheter

 • Etiske retningslinjer

 • Personalhåndbok

 • Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold

 • Prosedyre for godkjenning og evaluering av leverandører

 • Leveradør evaluering

 • Håndbok i kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS)

 • Register av samsvarsvurdering av lover og forskrifter

 

Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket i aktsomshetsvurderinger

Skape Entreprenør AS opererer lokalt i Oslo og Viken . I Norge er menneskerettigheter kontrollert ved lov og godt implementert i samfunnet. Basert på aktivitetene og størrelsen vår (45 ansatte), har vi begrenset innvirkning på samfunnet annet enn på egne ansatte og leverandørene våre.

Skape Entreprenør AS har ingen konflikter knyttet til Åpenhetsloven og  menneskerettigheter og skal respektere rettighetene og lokale lover uansett hvor vi jobber.

Vi har utført en aktsomhetsvurdering i forhold til Åpenhetsloven og menneskerettigheter og har kartlagt områder hvor vi kan ha en risiko eller mulighet til å påvirke. Vi har iverksatt tiltak internt og blant leverandører, for å begrense risiko for negative konsekvenser på noen aktuelle områder

 

Interne risikoer og muligheter

Det er fare for at person- og belastningsskader kan oppstå, og vi jobber kontinuerlig for å ivareta sikkerheten og trivselen til våre ansatte.

Iverksatte tiltak: Helse, miljø og sikkerhet er det viktigste vi jobber med, hver eneste dag. Alle ansatte får opplæring før de begynner, for å ha best mulig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver og for å forstå arbeidsprosessene i selskapet.

Viktige rutiner hos oss handler om verneutstyr, kjemikalier, maskiner, løft, transport – og arbeidsmiljø. Vi har jevnlige vernerunder på alle våre prosjekter, utfører alltid sikker jobbanalyser og har et HMS /KS system som er risikobasert, jobber etter norsk lov og har arbeidsmiljøundersøkelser.

 

Det er en risiko for at ansatte kjenner på usikkerhet om innmelding i fagforeninger.

Iverksatte tiltak: Norsk lov og personalhåndboken beskriver at personell står fritt til å melde seg inn i den fagforeningen de måtte foretrekke.

 

Det er en risiko for at personell ikke får lik lønn for likt arbeid

Iverksatte tiltak: Selskapet har fagorganiserte ansatte og er underlagt tariffoverenkomsten for bygningsindustrien mellom NHO/BNL og LO/Fellesforbundet

 

Leverandørrisiko

Det er en risiko for at våre underentreprenører ikke betaler i sine ansatte minsterlønn og overholder arbeidstidbestemmelsen.

Iverksatte tiltak: Vi inngår skriftlige avtaler med våre underentreprenører og bruker påseplikten til å verifsere at  arbeidsforhold og  lønninger er i henhold til Arbeidsmiljøloven. Våre enterprenører er norske selskaper og er således underlagt norsk lov.