Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Vårt motto i HMS arbeidet er: Vi har alle et felles ansvar for å skape en sikker arbeidsplass.

Skape Entreprenør sitt mål innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er å unngå hendelser som resulterer i skade på personer, miljø eller materiell, eller som fører til produksjonstap. For å nå dette målet mener vi i Skape Entreprenør at alle arbeidere må involveres i systematisk forbedringsarbeid innen HMS. Dette fordrer god informasjonsflyt i alle ledd, og godt innarbeidede rutiner i arbeidsoperasjoner. Der rutiner mangler må det utarbeides SJA (sikker – jobb – analyser) for risikofylte oppgaver. Alle ansatte har ansvar og myndighet til å ta initiativ til å gjennomføre SJA dersom de ser behov for dette. Alle deltakere i den enkelte arbeidsoperasjonen skal da involveres i denne SJA.

Et viktig ledd i forbedringsarbeidet med HMS er å få tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra de utførende arbeidere og UE. Vi har alle et ansvar om å varsle og forebygge mot ulykker, nestenulykker og farlige forhold. Som et ledd i å forenkle HMS arbeidet, har vi i Skape Entreprenør utviklet en egen APP.  Denne applikasjonen gjør det enkelt å rapportere og dokumentere HMS arbeidet. I tillegg kan applikasjonen brukes til å gjennomføre vernerunder, signere sikkerhetserklæringer og utarbeide SJA, samt rapportere kvalitet.